15621857753

phpcmsV9表单向导多图字段显示图片的方法

来源:齐鲁建站 栏目:PHPCMS 阅读: 日期:2022-06-18

本文介绍了phpcmsV9表单向导多图字段显示图片的方法,大家知道PHPCMS的表单功能还是比较强大的,可以上传文件和图片,也可以上传多张图片,不过有点遗憾的是,上传多张图片没法直接显示,输出的是字段,使用单张图片的倒是可以显示,今天就来说说多图显示的方法。

以前小编介绍过全站任意调用多图片的方法,现在来说下phpcmsV9表单向导多图字段显示图片的方法。

先来看效果图:

phpcms表单,phpcms多图上传

实现教程:

找到表单的页面模版,“../phpcms/modules/formguide/templates/formguide_info_view.tpl.php”

<?php  
if(is_array($forminfos_data)){  
    foreach($forminfos_data as $key => $form){  
?>     
    <tr>  
        <td>< ?php echo $fields[$key]['name']?>:</td>  
        <td>< ?php echo $form?></td>  
   
   
        </tr>  
<?php   
    }  
}  
?>

代替为:

<?php foreach($forminfos_data as $key => $val): ?> 
<tr> 
    <?php if(is_array($val) && $key === 'imgs'): ?> 
    <td><?php echo $fields[$key]['name'] ?>:</td> 
    <td><?php foreach($val as $v): ?> 
        <a href="<?php echo $v['url'] ?>" target="_blank" ><img src="<?php echo $v['url'] ?>" style="width:50px;"/></a> 
    <?php endforeach ?></td> 
    <?php else: ?> 
    <td><?php echo $fields[$key]['name'] ?>:</td> 
    <td><?php echo $val ?></td> 
    <?php endif ?> 
</tr> 
<?php endforeach ?>

这样就可以了,使用前最好备份下,以防止改错了可以挽救回来哦。

展开