15621857753

PHPCMS频道列表页有缩略图就显示 没有就显示日期的方法

来源:齐鲁建站 栏目:PHPCMS 阅读: 日期:2020-08-25

对于新闻资讯类网站来说,为了显示的更丰富,频道列表页都会调取插图,假如没有插图则会显示每户默认的丢失不存在的提示图,不过这样显示假如缺图很多,会显得很呆板,今天齐鲁建站小编教给大家一个好方法:PHPCMS频道列表页有缩略图就显示,没有就显示日期。

以前小编曾写过phpcms列表页调用tag关键词有图则显示缩略图,下面就来说说PHPCMS频道列表页有缩略图就显示 没有就显示日期的方法。

先来看效果图:

实现起来很简单,我们知道thumb字段是存储缩略图的,然后我们加个判断就可以了。直接上代码吧。

用于列表页的代码:

{pc:content action="lists" catid="$catid" num="12" order="inputtime DESC" page="$page"}
{loop $data $r}
<div class="row lists marginbottom30">
<div class="col-xs-4">
{if $r[thumb]}
<div class="thumb"><a href="{$r[url]}" target="_blank"><img src="{$r[thumb]}" alt="{$r['title']}" title="{$r['title']}" width="100%" class="img-responsive center-block"></a></div>
{else}
<div class="times text-center">
<span class="f30 cdbai bold">{date('d',$r[inputtime])}</span><span class="f12">{date('Y',$r[inputtime])}年{date('m',$r[inputtime])}月</span>
</div>
{/if}
</div>
<div class="col-xs-8">
<h3><a href="{$r[url]}" target="_blank"{title_style($r[style])}title="{$r[title]}">{$r[title]}</a></h3>
<p class="text-muted">{$r[description]}</p>
</div>
</div>
{/loop}
<div class="row pages f13">
<div class="col-xs-12">{$pages}</div>
</div>
{/pc}  

用于频道页的代码:

{pc:content action="lists" catid="$catid" num="12" order="inputtime DESC"}
{loop $data $r}
<div class="row lists marginbottom30">
<div class="col-xs-4">
{if $r[thumb]}
<div class="thumb"><a href="{$r[url]}" target="_blank"><img src="{$r[thumb]}" alt="{$r['title']}" title="{$r['title']}" width="100%" class="img-responsive center-block"></a></div>
{else}
<div class="times text-center">
<span class="f30 cdbai bold">{date('d',$r[inputtime])}</span><span class="f12">{date('Y',$r[inputtime])}年{date('m',$r[inputtime])}月</span>
</div>
{/if}
</div>
<div class="col-xs-8">
<h3><a href="{$r[url]}" target="_blank"{title_style($r[style])}title="{$r[title]}">{$r[title]}</a></h3>
<p class="text-muted">{$r[description]}</p>
</div>
</div>
{/loop}
{/pc}

以上就是关于的所有内容,有需要的朋友可以试试看,不懂加小编交流哦。

展开