15621857753

phpcmsV9实现前台游客投稿和敏感词替换

来源:齐鲁建站 栏目:建站教程 阅读: 日期:2021-03-27

本文介绍了phpcmsV9实现前台游客投稿和敏感词替换,解决思路:打开content模块,在里面添加教程给出的新的代码,就可以实现这两个目的了。推荐给有此需要的朋友,值得参考。

想要完成PHPCMS会员投稿和后台发布内容敏感词替换操作必须在原来的代码上做修改,否则在后台违禁词管理那里添加了也没有用

1、管理员发布内容进行违禁词替换

打开phpcms\modules\content\content文件的add();

直接在add()下方,添加如下代码

//敏感词替换操作开始

$this->badword_model = pc_base::load_model('badword_model');

$badword_array=$this->badword_model->select();

if(!empty($badword_array)){

foreach($badword_array as $key_index=>$badword_one){

$_POST['info']['title']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$_POST['info']['title']);

$_POST['info']['content']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$_POST['info']['content']);

}

}

//敏感词替换结束

2、会员投稿内容进行敏感词替换

打开phpcms\modules\member\content文件的publish()

直接在$id = $this->content_db->add_content($info);的前面加入

//敏感词替换操作开始

$this->badword_model = pc_base::load_model('badword_model');

$badword_array=$this->badword_model->select();

if(!empty($badword_array)){

foreach($badword_array as $key_index=>$badword_one){

$info['title']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$info['title']);

$info['content']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$info['content']);

}

}

//敏感词替换结束

3、会员投稿内容修改敏感词替换

打开phpcms\modules\member\content文件的edit()

直接在$this->content_db->edit_content($_POST['info'],$id);的前面加入

//敏感词替换操作开始

$this->badword_model = pc_base::load_model('badword_model');

$badword_array=$this->badword_model->select();

if(!empty($badword_array)){

foreach($badword_array as $key_index=>$badword_one){

$_POST['info']['title']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$_POST['info']['title']);

$_POST['info']['content']=str_replace($badword_one['badword'],$badword_one['replaceword'],$_POST['info']['content']);

}

}

//敏感词替换结束

注意事项

PHPcms敏感词编辑在管理员后台->扩展->敏感词管理,在那里进行添加修改删除即可

响应式网站建设

展开