15621857753

phpcmsV9表单向导信息调用及分页设置方法

来源:齐鲁建站 栏目:开发教程 阅读: 日期:2022-06-18

本文介绍了phpcmsV9表单向导信息调用及分页设置方法,大家知道PHPCMS的表单只能在后台看到,这个方法可以让信息在前端显示,并且还可以设置分页,有些需要的朋友可以根据教程修改看看。

下面来说说phpcmsV9表单向导信息调用及分页设置方法,设置前记得备份一下哦。

假如您的表单数据表如下:

v9_form_tlj为你的表单数据表,`flqh`,`title`,`sj`,`username`,`datetime` 为你表单内的字段,page="$_GET"为分页代码

前端调用的方法如下:

<div class="box">
    <h5>报名情况</h5>
    {pc:get sql="SELECT `flqh`,`title`,`sj`,`username`,`datetime` FROM `v9_form_tlj` ORDER BY `datetime` DESC" num="10" page="$_GET"}
    <table width="100%" cellspacing="1"  class="table-my">
        <thead>
            <tr>
                <th width="25%"><strong>赛事活动</strong></th>
                <th width="23%"><strong>订单号码</strong></th>
                <th width="12%"><strong>报名会员</strong></th>
                <th width="20%"><strong>目标商家</strong></th>
                <th width="20%"><strong>报名时间</strong></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            {loop $data $r} 
            <tr>
                <td width="25%" align="center">{$r[title]}</td>
                <td width="23%" align="center">{$r[flqh]}</td>
                <td width="12%" align="center">{$r[username]}</td>
                <td width="20%" align="center">{$r[sj]}</td>
                <td width="20%" align="center">{date('Y-m-d H:i:s',$r[datetime])}</td>
            </tr>
            {/loop}
        </tbody>
    </table>
    {/pc}
    <div id="pages" class="text-c">{$pages}</div>         
</div>

使用的时候将表名及字段名按照自己的表单自行修改就可以了。

响应式网站建设

展开