15621857753

PHPCMSV9调用首页列表页点击量和内容页随机阅读量

来源:齐鲁建站 栏目:建站教程 阅读: 日期:2020-08-02

最近有朋友使用PHPCMS做了个网站,新网站没有人访问点击量会很少,这位朋友就想增加个随机点击量。经过齐鲁建站小编研究发现,这是很简单的,只要修改count php文件就可以了。下面就来说说PHPCMSV9调用首页列表页点击量和内容页随机阅读量的方法。

一、随机点击数的方法:

找到文件ducount.php(网站根目录/api)

查zhi找第50行,找到这段代码$views = $r['views'] + 1;这里dao的1是默认的,表示每浏览一次,点击量增加一次,可以修改成自己想要的任意数字

或者$views = $r['views'] + rand(10,100); 随机的增加 10到100之间的一个任意的整数;

二、首页调用点击量

{pc:content action="lists" catid="$r[catid]" num="5" order="id DESC" return="info"}
{php $categorys = getcache('category_content_'.$siteid,'commons');}
{loop $info $v}
{php $category = $categorys[$v[catid]];}
{php $modelid = $category['modelid'];}
{php $db = pc_base::load_model('hits_model'); $_r = $db->get_one(array('hitsid'=>'c-'.$modelid.'-'.$v[id])); $views = $_r[views]; }
{php $comment_tag = pc_base::load_app_class("comment_tag", "comment"); $comment_total = $comment_tag->count(array('commentid'=>'content_'.$v[catid].'-'.$v[id].'-'.$modelid));}
·{str_cut($v['title'],40)} 点击:{$views} 评论:{if $comment_total}{$comment_total}{else}0{/if}
{/loop}
{/pc}

三、列表页调取点击量

{php $db = pc_base::load_model(‘hits_model’); $_r = $db->get_one(array(‘hitsid’=>’c-’.$modelid.’-’.$r[id])); $views = $_r[views]; }
点击:{$views}

四、内容页调取点击量

<\script type="text/javascript" src="{JS_PATH}jquery.min.js">
<\span id="hits"><\script language="JavaScript" src="{APP_PATH}api.php?op=count&id={$id}&modelid={$modelid}"><\/span>

响应式网站建设

展开